HISTORIE ŠKOLY

1. 9. 1950 zřídil KNV v Č. Budějovicích Pedagogické gymnázium v Prachaticích, jedinou školu tohoto zaměření v jižních Čechách..

V roce 1953 byl změněn název na Pedagogickou školu a v roce 1975 na Střední pedagogickou školu. Od roku 1991 nesla škola název Střední pedagogická škola a Sociálně právní akademie a o pět let později dostala současný název Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola.

Stejně jako názvy měnily se i studijní obory. Na počátku existence školy to byl pouze obor Učitelství pro MŠ. Ve školním roce 1960/61 bylo zavedeno jednoleté interní nástavbové studium pro absolventy středních škol s maturitou. Obor Vychovatelství ve školských a mimoškolských zařízeních byl poprvé otevřen v roce 1963. V roce 1991 vznikla Sociálně právní akademie s dvouletým denním pomaturitním studiem oboru Sociálně právní činnost. Od roku 1992 poskytuje škola absolventům kvalifikaci současně v oboru učitelství pro MŠ a v oboru vychovatelství (studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika). V roce 1996 byla zřízena Vyšší odborná škola sociální. Jde o tříleté denní pomaturitní studium. V posledním roce dvacátého století byl otevřen na SPgŠ obor Výchovná a humanitární činnost. Zatím posledním novým oborem na této škole je obor Pedagogické lyceum, jehož absolventi se připravují zejména na vysokoškolské studium pedagogického směru. • V současné době se vyučují dva obory na SPgŠ (Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum, pouze denní studium) a jeden na VOŠ (obor Sociální práce, denní i dálková forma, ta se otvírá každý druhý rok). • Výuka se uskutečňuje ve dvou budovách. SPgŠ sídlí v hlavní budově školy v Zahradní ulici 249. Jedná se sice o starší budovu, ale současné vedení školy i ta předchozí se vždy starala o její údržbu i maximální možnou modernizaci. Už v roce 1972 se za brigádnické pomoci rodičů podařilo vybudovat u školy tělocvičnu a odbornou učebnu výtvarné výchovy. Ve školním roce 1990/91 je do provozu uvedena první učebna výpočetní techniky. Nyní škola disponuje dvěma učebnami, ve kterých je průběžně obnovováno technické vybavení. O to se spolu s vedením školy stará metodik výpočetní a didaktické techniky. V průběhu roku 1996 byly půdní prostory školy přebudovány na odborné učebny hudební a výtvarné výchovy. Původní učebna VV u tělocvičny se brzy proměnila v zrcadlový gymnastický sál. Tato vestavba podpořila kvalitnější výuku výchov, postupně umožnila vybavit tyto učebny moderní audio a video technikou, která slouží souborům školy na jejich vystoupeních a je nepostradatelná také na školních akademiích. Ve dvou místnostech v Husově ulici byly vytvořeny odborné učebny dramatické výchovy (1995), které fungují dodnes. Ve všech učebnách školy a v kabinetech byla postupně instalována moderní audiovizuální technika. Jedná se o počítače a interaktivní tabule typu Smartboard a Activboard. Využívají je žáci a studenti školy pro své výukové potřeby a také jako přípravu na praxi, kde se dnes tato zařízení již poměrně často vyskytují. Také vyučující si běžně připravují své výukové prezentace, protože moderní učebnice v některých předmětech buď neexistují, nebo nestačí reagovat na časté změny. Audiovizuální techniku využívají ve značné míře také vyučující cizích jazyků – ve škole existuje jazyková laboratoř, která umožňuje využívat řadu výukových funkcí (např. interakce žáků prostřednictvím sluchátek, kterou může vyučující průběžně monitorovat a hodnotit). Výuce cizích jazyků slouží také další učebna s interaktivní tabulí. K posledním modernizacím patří zavedení interaktivního programu Bakaláři (umožňuje vedení elektronické třídní knihy, školní matriky i klasifikace). Tu mohou rodiče i žáci sledovat za pomoci internetu. Na chodbě školy byl umístěn informační kiosek s televizní obrazovkou. Žáci zde sledují aktuální přehled suplování, změny v rozvrzích a také videozáznamy a fotodokumentaci z významných školních akcí.

Budova v Husově ulici č. 74 a 75 slouží potřebám VOŠ sociální. I zde se postupně vyměňuje nábytek a zavádí nová audiovizuální technika. Pro zkvalitnění podmínek pro vyučující i externí pracovníky byla vybudována malá kuchyňka v 1. patře budovy a zateplen kabinet vedoucí učitelky VOŠ. Vyučující průběžně inovují knihovnu odborné literatury, protože změny v oblasti sociální práce jsou poměrně značné. • Co se týká samotné budovy školy v Zahradní ulici, v chodu je náročný projekt na celkové zateplení a výměnu oken; zatím je ve fázi předložené žádosti, po jejímž schválení škola obdrží potřebné finanční prostředky.

Ke škole samozřejmě patří i Domov mládeže. První internát byl v Zahradní ulici (od roku 1950) a ještě téhož roku byl rozšířen o budovu v Husově ulici. V 60. letech v souvislosti s růstem počtu tříd na pedagogické škole prostory DM nestačily a škola hledala další možnosti ubytování. Žákyně bydlely v jedné budově na Lázních sv. Markéty a krátce i v hotelu Pošta. V roce 1975 získává škola ještě dvě budovy na Lázních sv. Markéty. Původní obyvatelé (SOU lesnické) se přestěhovali z Prachatic do Vimperku. V té době opouští domov budovu v Husově ulici, která pak dále slouží potřebám výuky, dnes je zde umístěna VOŠ. V roce 1978 je zahájena stavba nového DM v ulici Zlatá stezka. Objekt byl slavnostně otevřen 28. 5. 1982 a od září téhož roku slouží žákyním a žákům SPgŠ. V současné době využívá škola k ubytování již jen budovu na Zlaté stezce 139. Internát v Zahradní ulici škola využívá jako ubytovací zařízení.

Stravování zaměstnanců, žáků a studentů zajišťují dvě jídelny – jedna je umístěna na DM Zlatá stezka a zajišťuje snídaně a večeře pro ubytované na DM, dále pak obědy pro Gymnázium Prachatice. Druhá je součástí budovy bývalého DM v Zahradní ulici 101 – zajišťuje obědy pro celou školu a částečně i pro veřejnost (většinou se jedná o pedagogy z jiných prachatických škol a o seniory, k teří na naší škole působili) .

Mezi významné aktivity školy a zajímavosti v průběhu její existence patří:
 • celostátní recitační přehlídka Pedagogická poéma – SPgŠ se jí pravidelně účastní a již třikrát ji také organizačně zajišťovala (1981, 1989, 2002), každý rok naši žáci přivezou ze soutěže několik ocenění
 • ve školním roce 1990/91 se škola stala organizátorem celostátního semináře dramatické výchovy a přispěla svým dílem k profilaci tohoto předmětu, zavedeného jako první na středních pedagogických školách, v roce 1996 organizuje škola dvoudenní seminář učitelů dramatické výchovy ze SPgŠ ČR, v roce 1998/99 se opět vyučující sešli, aby sjednotili učební osnovy předmětu DV
 • Hudební festival Středních pedagogických škol – v posledních létech se ho úspěšně účastní naše soubory i jednotlivci, již třikrát jsme byli i jeho pořadateli (poprvé v roce 1999, naposledy zatím v roce 2014)
 • účast divadelních souborů (Dutam, Rarášek) na Štítu a Štítku města Prachatice (celostátní soutěž amatérských souborů) – probíhá již delší dobu a oba soubory získaly celou řadu cen
 • na škole dlouhá léta působil Pěvecký soubor jihočeských učitelek, který získal řadu ocenění pod vedením Mgr. Theodora Pártla, o jeho kvalitě svědčí i fakt, že s ním spolupracoval na několika vystoupeních i národní umělec Eduard Haken
 • v roce 1992 vzniká tradice školní akademie, kde učitelé, vychovatelky a žáci předvádějí výsledky své práce pro rodiče a širší veřejnost
 • v roce 1993 je škola přijata za člena Sdružení škol vyššího studia, v současné době je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci
 • v roce 1995 byl schválen projekt Vyšší odborné školy sociální (žádostí byly desítky, v ČR jich bylo přijato pouze 8)
 • v roce 1997 VOŠ sociální z pověření Asociace VOŠS pořádala dvoudenní seminář s názvem Reforma výchovného systému v ČR za účasti lektorů z Univerzity Sheffield, odborných referentů MŠMT a ředitelů VOŠ.
Mezi významné priority školy v průběhu celé její existence patří:
 • kvalitní odborná příprava absolventů na jejich pedagogickou práci či další studium
 • zaměření celého pedagogického sboru na kultivaci chování žáků jako budoucích pedagogických pracovníků
 • rozvoj estetického cítění a dovedností v oblasti výchov
 • příznivé sociální klima školy, dobré vztahy mezi všemi, kteří na škole pracují a studují
 • předcházení sociálně patologickým projevům chování (zajišťuje výchovný poradce, metodik prevence a všichni pedagogičtí pracovníci)
 • těsná spolupráce mezi vyučujícími a vychovatelkami na DM (především v rámci jednotlivých tříd)
 • modernizace metod práce a technického vybavení školy
 • úprava a modernizace prostorů školy
 • propagace školy na veřejnosti (aktuální stránky školy, vystupování všech souborů školy na veřejnosti, akce v rámci pedagogické praxe)
 • spolupráce se sociálními partnery ve městě, v Jihočeském kraji, případně i v zahraničí.