MATURITNÍ ZKOUŠKA

Jednotlivá maturitní zkouška: § 113 Školského zákona

Žádosti o konání jednotlivé maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 možno podávat od 1. 9. 2023 do 30. 4. 2024.

Poplatek za maturitní zkoušku činí 400,- Kč.

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu uchazečů.

Absolventi obdrží Osvědčení o jednotlivé maturitní zkoušce.

V rámci přípravného kurzu jsou zařazeny tyto předměty: Hudební výchova, Osobnostní a dramatická výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Pedagogika a Psychologie.

Časová dotace předmětů: 7 hodin teoretické výuky - 6 x 7 = 42 hodin. Samostudium v délce trvání 60 hodin. Cena kurzu 1600,- Kč.

Konzultační semináře k jednotlivé maturitní zkoušce se ve školním roce 2023/24 se budou konat pouze v případě většího počtu zájemců. Kurzy se konaly vždy od 12:00 do 19:00 - pátek a od 9:00 do 16:00 - sobota.

Maturitní zkouška se bude konat v května  2024. Uchazeči obdrží pozvánku s podrobnými informacemi.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 3 povinných profilových zkoušek.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky: 1. povinná zkouška - český jazyk- didaktický test

                                                       2. povinná zkouška- cizí jazyk nebo matematika - didaktický test

Profilová část MZ v naší škole se skládá z:

 • český jazyk a literatura konané formou ústní a písemní zkoušky
 • cizí jazyk konaný formou ústní a písemné zkoušky
 • specializace - ODV/HV/VV/TV konané formou praktické zkoušky
 • pedagogika nebo psychologie konané formou ústní zkoušky
 • výběr z výchovy, Aj, Nj, Pd, Ps, Bi, M, On, D konané formou ústní zkoušky

Písemná práce z českého jazyka a literatury
(1) Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu,
jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času
na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého
pravopisu.
(2) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě
výchozí text k zadání.
(3) Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné
školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě
stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a
čas písemnou práci žáci těchto oborů.
(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje
doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné
práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní
komisí
(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s
rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam
nejméně 60 literárních děl. Ředitel školy s více obory vzdělání může vytvořit jeden
maturitní seznam literárních děl, který obsahuje literární díla pro různé obory vzdělání,
pokud je zachován počet literárních děl pro každý obor vzdělání podle věty první.
Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl
žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a
náhradní zkoušku.
(2) Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák
připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet
literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím
pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní
zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní
zkušební období.
(3) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí
pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí
pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o
jazyce a slohu.
(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo
pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.
Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u
zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný
obor vzdělání.

Písemná práce z cizího jazyka
(1) Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v
celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně
času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový
slovník.
(2) Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více
zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je
stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné
práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k
zadání.
(3) Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky
daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru
vzdělání ve stejný den a čas. V případě stejného zadání písemné práce pro více oborů
vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
(1) Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou
zkoušku a náhradní zkoušku.
(2) Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů
vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí
pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti
odborného vzdělávání.
(3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma.
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V
jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

Zadání maturitních témat k praktické zkoušce se bude konat - po návratu žáků z praxe - 11. března 2024. Nepovinné předměty - možnost výběru: Pd, Ps, Bi, M, On, D

Maturitní písemné práce : 9. dubna Čjl, 10. dubna Aj.

Zkoušky konané formou praktické zkoušky se budou konat  6. a 7. května 2024.

Termín společné části maturitní zkoušky: dle jednotného maturitního schématu. Didaktické testy se budou konat v období od  2. a 3. května 2024

Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2024.

Termín profilové části maturitní zkoušky: 20. 5. - 24. 5. 2024 - třída 4.A ; 27. 5. - 31. 5. 2024 - třída 4. B

Přihlašování žáků

 • Žáci vyplní přihlášku a odevzdají nejpozději 1. prosince 2023 ( včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky – viz v textu dále). Přihláška k maturitní zkoušce.
 • Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.
 • Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.
 • Nejpozději do 20. prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2024. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.
 • Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci od 2. ledna 2024 budou moci registrovat na výsledkovém portálu žáka. Výsledkový portál žáka pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2024 bude vyhrazen v období od 2. ledna do 31. července 2024 na adrese vpz.cermat.cz

  Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

 • Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období 2023

 • Didaktické testy se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) bude znám do 15. srpna 2023.
 • Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám 10. září 2023. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.
 • Profilová část
 • Písemná práce z anglického jazyka - 1. září 2023. Ústní zkoušky - 15. září 2023. 

 

Seznam literatury pro školní rok 2023 - 2024

Maturitní témata pro školní rok 2023 - 2024